Specjalista ds. zamówień z językiem węgierskim

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland · Tivron KRK expand job description ↓

Description

Znasz język węgierski, lubisz kulturę Węgier, a praca w obsłudze to coś w czym się widzisz?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na powyższe pytania to szukamy właśnie CIEBIE!

Jesteśmy międzykulturowym, różnorodnym zespołem, w którym uśmiech i wzajemna motywacja to codzienność!

Stawiamy na rozwój, innowacyjność i świetne warunki pracy.

Wiemy, że zadowolenie pracowników to klucz do sukcesu firmy, dlatego proponujemy:

Requirements

  • Pracę od pół do całego etatu;
  • Wynagrodzenie składające się z podstawy i prowizji;
  • Pracę w nowoczesnym biurze na Czyżynach w godz. 8-16;
  • Benefity w postaci dofinansowania do karty Multisport, pakietu Luxmed, a w biurze kawa, owoce, soki itp. – postaramy się o Ciebie zadbać.

Benefits

Poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych i nastawionych na rozwój w strukturach handlowych!

Jeśli dodatkowo myślisz, że sprzedać można wszystko to wyślij do nas CV, a obejmiesz następujące obowiązki:

  • Obsługa klienta w języku węgierskim – odbiorca to native speaker;
  • Praca na bazie klientów, którzy znają produkt;
  • Dosprzedaż produktów z naszego portfolio.

Wymagania:

  • Uśmiech i pozytywne podejście do życia;
  • Znajomość języka węgierskiego.

Jeżeli spełniasz postawione wymagania to wyślij CV zanim zrobi to ktoś inny!

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym danych osobowych przez Etrose Holding Limited z siedzibą: Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol, Cyprus w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia procesu rekrutacji, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji.
Szanowny Panie/Szanowna Pani, Uprzejmie informuję, że Etrose Holding Limited z siedzibą Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol, Cyprus jest administratorem danych osobowych („Administrator”) pozyskanych od Pana/Pani w związku z Pana/Pani udziałem w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. zamówień z językiem węgierskim W ramach procesu rekrutacji będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczące Pana/Pani: (i) Imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 221 §1 Kodeksu pracy. Obowiązek podania / Prawo do żądania tych danych wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. (ii) Inne dane osobowe, zawarte w CV lub liście motywacyjnym, w tym wszelkie dane kontaktowe (tj. miejsce zamieszkania, adres, e-mail, numer telefonu), które nam Pan/Pani przekazał/ła – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez Pana/Panią zgoda. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. (iii) Inne dane osobowe, pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji) – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez Pana/Panią zgoda. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może wpłynąć na ocenę Pan/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny. (iv) Dane uzyskane przez Administratora w związku ze stosowaniem monitoringu oraz kontroli dostępu do pomieszczeń, w których prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony pomieszczeń i majątku. Podanie tych danych jest konieczne do wstępu na teren zakładu pracy Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, takim jak: agencje rekrutacyjne, współpracujący z Administratorem niezależni rekruterzy, doradcy, prawnicy, a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeżeli podjęcie decyzji dotyczących wyniku procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami. Informujemy że Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pana/Pani dane będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres jaki jest konieczny do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia oraz do upływu 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu lub do czasu uzyskania informacji, że nie doszło do zgłoszenia żadnych roszczeń – którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi pierwsze). Jeżeli wyraził/ła Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takich procesów, to przekazane nam dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 3lat od zakończenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego. W związku z tym, że Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe, będzie przysługiwało Panu/Pani prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa. Jeżeli chciałby/łaby Pan/Pani uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, prosimy skontaktować się z nami w sposób wskazany na końcu niniejszej informacji. Ponadto, w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Pana/Panią jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją oraz otrzymałem/otrzymałam jej kopię.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym danych osobowych przez Etrose Holding Limited z siedzibą Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol, Cyprus w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Etrose Holding Limited